fbpx

ОБЩИ УСЛОВИЯ

на Лятна арт занималня „ Ша – кръгчето на новите деца“

I. ПРЕДМЕТ:

 1. Настоящите общи условия регламентират отношенията  между родителите и детско студио „ Ша – кръгчето на новите деца“
 2. Адрес на Детско студио„ Ша – кръгчето на новите деца“: София, ул. Милко Бичев 1
 3. Основна дейност – Лятната занималня за деца от 6 до 12 годишна възраст – под целодневна, полудневна или почасова форма за периода от 03 юни до 31 август.
 4. Полудневната месечна форма се разбира от 08:00 до 14:00 ч или от 14:00 до 18:00 ч.
 5. Студиото  не работи на националните празници;

II. ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЕМ НА ДЕЦА:

 1. Заявление за записване
 2. Декларация-съгласие и Информационен лист /по образец/;
 3. Родителите получават Общи условия и Правилник на вътрешния ред в Лятна занималня „ША“

III. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РОДИТЕЛИТЕ:

 1. Родителите следва да водят детето в такова здравословно състояние, което да не представлява заплаха за здравето на останалите деца;
 2. Родителите се задължават при записване на детето в Детско студио“ША“ да представят следните вещи, необходими за престоя на детето:
 • Чифт пантофи /домашни удобни обувки, които детето да носи само в занималнята/;
 • Дрехи за преобличане;
 • Репелент, вода, шапка, слънцезащитен крем
 1. Родителите са длъжни да се съобразяват с работното време на Детско студио“ША„. Престоят извън регламентираното работно време се заплаща допълнително по 10 лв. на час.
 2. Родителите се задължават да уведомяват своевременно в Детско студио“ША“ ако настъпят промени в здравословното състояние на детето;
 3. Родителите се задължават да заплащат месечната такса между 1-во и 5-то число на всеки месец, отнасяща се за текущия месец, единствено и само по банков път.

IV. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ:

 1. Да се явяват в занималнята не по-късно от 9.30ч.
 2. Да спазват дисциплина в работните помещения и на обществени места.
 3. Да се явяват  чисти и в приличен външен вид в занималнята.
 4. Да не внасят в работните помещения опасни за здравето вещи.
 5. Да пазят личните си вещи и да не ги оставят без надзор. За изгубени вещи занималнята не носи отговорност.
 6. Да опазват имуществото на детския център. При повреждането му да го възстановяват в 7 дневен срок или заплатят в двоен размер.
 7. Да спазват хигиената в сградата на детския център.
 8. Да уважават личното достойнство на учителите и съучениците си и да не прилагат форми на психичиско или физическо насилие върху тях. Накърняване достойнството и авторитета на възпитателите и съучениците е недопустимо.

V. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДЕТСКО СТУДИО “ША“:

 1. Детско студио“ША“ се задължава да осигури нормални условия и грижи за децата;
 2. Възпитателите се задължават да дават своевременна обратна връзка на родителите за всичко, свързано с престоя на тяхното дете: поведение, начин на общуване, интереси, постижения, развити умения и способности. Обратната връзка се дава в индивидуален разговор с родителя;
 3. Възпитателите подхождат с необходимото внимание към всяко дете, съобразено с неговото темпо, лични потребности , лично ниво на развитие, заявени интереси в различни области;

VI. ТАКСИ:

 1. Таксата за посещение на Лятна арт занималня с включени Основни занимания е както следва:
 2. При месечена,целодневна форма на посещение, се дължи такса в размер на 580 ( петстотин и осемдесет) лева.
 3. При еднодневно посещение,се дължи такса в размер на 50 (петдесет) лева.
 4. При месечна полудневна форма на посещение/ без храна /, се дължи такса в размер на 380 (триста и осемдесет) лева.
 5. При седмична форма на посещение/ без храна/ , се дължи такса в размер на 200 (двеста) лева.
 6. Всички заявени и ползвани допълнителни занимания се заплащат допълнително.

VII. ОТСЪСТВИЯ:

 1. При заплатена месечна такса и предстоящо отсъствие на детето, родителите уведомяват педагозите в „ША“ за причината и периода на отсъствие;
 2. След отсъствие поради болест родителите представят медицинска бележка, показваща, че детето е здраво и може да контактува с други деца;
 3. При заплатена месечна такса и отсъствие на детето от Студиото до 10 дни, таксата не се възстановява.
 4. Над 10 дни отсъствие в един месец се приспадат от следващата месечна такса, като се изчислява среднодневна база за стойността на всеки един ден от предстоящия месец.
 5. Всички отстъпки при боледуване , на дете се правят в рамките на следващия календарен месец, считано от датата на разболяването .

Ако сте останали любопитни какви други занятия предлагаме, може да надникнете в графика: